Przydomowa oczyszczalnia ścieków

przydomowa oczyszczalnia ścieków

Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków to kompletny zestaw do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych pochodzących z gospodarstw indywidualnych. Działa ona na zasadzie drenażu rozsączającego, ze wstępnym oczyszczaniem ścieków w osadniku gnilnym. System składa się z osadnika gnilnego PE z filtrem, studzienki rozdzielającej PE, rur rozdzielczych PP-B, rur rozsączających PP-B i przewodów wentylacyjnych PP-B zakończonych wywiewkami oraz geowłókniny.

 

Materiał Polietylen PE (osadniki, studzienka rozdzielcza)
Polipropylen PP-B (rury rozsączające, rozdzielcze, wentylacyjne)
Pojemność  2 m3 dla 2-4 osób (RLM)
 3 m3 dla 5-6 osób (RLM)
Możliwość zastosowania Tereny znajdujące się poza aglomeracją zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800)

Zalety

 • Wszystkie elementy oczyszczalni wykonane są z materiałów takich jak PE i PP-B o doskonałej trwałości i odporności chemicznej.
 • Zbiornik z PE wyposażony jest w filtr z puzzolaną zapewniający wysoką redukcję zawiesin.
 • Rury rozsączające z polipropylenu PP-B o bardzo wysokiej wytrzymałości SN 8 kN/m2, odporne na uszkodzenia, niską temperaturę.
 • Kompletna oferta, w składzie oczyszczalni znajdują się również kształtki - kolana elastyczne umożliwiające połączenie rur rozdzielczych, rozsączających i wentylacyjnych.
 • Płaska pokrywa w zbiornikach oraz studzience rozdzielczej ułatwia lepsze dopasowanie do nawierzchni.
 • Doskonały sposób na oczyszczanie ścieków dla domków jednorodzinnych.
 • Nie wymagają żadnych form zewnętrznej energii zasilającej.
 • Opróżnianie osadnika z osadów przy standardowym użytkowaniu wykonuje się z częstością raz na 2 lata.
 • Możliwość zastosowania oczyszczalni w różnych warunkach topograficznych oraz gruntowo-wodnych.
 • Mała powierzchnia pod budowę oczyszczalni ścieków.
 • Osadniki gnilne oczyszczalni są wykonane zgodnie z normą PN-EN 12566-1, są cechowane znakiem CE i posiadają certyfikat TÜV SÜD.
 • Spełniają wszystkie wymogi przepisów ochrony środowiska, są tanie w wykonaniu i eksploatacji.

Zasada działania

Istotę drenażu rozsączającego stanowi układ podziemnych ciągów drenarskich wprowadzający wstępnie oczyszczone ścieki do gruntu w celu dalszego ich biologicznego oczyszczenia, bez rolniczego wykorzystania i odprowadzania oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych. W systemie takim występuje pełny cykl oczyszczania tzn. oczyszczanie mechaniczne i biologiczne. Oczyszczanie mechaniczne następuje w osadniku gnilnym. Zachodzi tu podstawowy proces sedymentacji zawiesin łatwo opadających oraz biochemiczny rozkład zanieczyszczeń organicznych.
Po przejściu przez osadnik gnilny i filtr ścieki doprowadzane są do gruntu, gdzie w czasie przesączania przez warstwę złoża następuje dalsze ich oczyszczanie biologiczne. Oczyszczanie w gruncie zachodzi w wyniku przebiegu współzależnych procesów filtracji, adsorpcji i utleniania zawartych w ściekach zanieczyszczeń. Zasadniczym czynnikiem, który powoduje ich oczyszczanie jest sorpcja biologiczna, którą stanowi zespół organizmów tworzących wokół ziaren gruntu tzw. błonę biologiczną. Żyjące w glebie organizmy, takie jak bakterie czy grzyby redukują w procesach życiowych substancje organiczne zawarte w ściekach. Mineralizacja substancji organicznej odbywa się pod wpływem bakterii aerobowych i powietrza znajdującego się w glebie. Głównym źródłem powietrza w gruncie jest powietrze atmosferyczne, które przenika do gruntu drogą dyfuzji oraz poprzez system wentylacyjny rurociągów rozsączających.

Budowa oczyszczalni

Osadnik gnilny

Sam osadnik jest podstawowym urządzeniem przydomowej oczyszczalni ścieków. Osadnik wykonany jest z PE metodą formowania rotacyjnego odśrodkowego.
Osadniki gnilne posiadają pojemność 2,0 m3 lub 3,0 m3 , są przeznaczone dla około 2-4 osób (RLM) lub odpowiednio 5-6 osób (RLM).

Czas zatrzymania ścieków w osadniku wynosi około 3 dób. Osadnik jest skutecznie wentylowany poprzez pion kanalizacyjny wyprowadzony ponad dach domu.

Przepływ gazów w ciągu wentylacyjnym odbywa się w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków poprzez otwór wlotowy do osadnika. Osadnik wykonany jest z materiału odpornego na agresywne ścieki, jak i korozyjne działanie gruntu. Po przeciwnej stronie zbiornika znajduje się otwór wylotowy do studzienki rozdzielczej, stanowiącej początek układu drenażu rozsączającego.
Kominy inspekcyjne zarówno w osadniku, jak i w studzience rozdzielczej w razie potrzeby można przedłużyć nadstawkami o długości 0,2 m i 0,4 m.


Studzienka rozdzielcza

Wykonana jest z PE i posiada na wylocie 3 otwory do połączenia rur rozdzielczych Ø110 mm. Zadaniem studzienki jest równomierne rozprowadzenie oczyszczanych ścieków do wszystkich ciągów drenarskich. Pozwala ona również na okresową kontrolę działania systemu i przepłukanie wodą ciągu rozsączającego.


Drenaż rozsączający

Przewody rozdzielcze mocuje się w otworach wylotowych studzienki. Służą one do połączenia studzienki rozdzielczej z rurami rozsączającymi.

Przewody rozsączające połączone są z przewodami rozdzielczymi za pomocą elastycznych łuków. Stanowią je trzy ciągi drenarskie z rur perforowanych PP-B Ø110 o długości 30 m dla oczyszczalni  2,0 m3 oraz 48 m dla oczyszczalni 3,0 m3. Rury rozsączające zakończone są pionowo wyprowadzonym przewodem wentylacyjnym PP-B Ø110, połączonym z drenażem elastycznym łukiem. Końcówka przewodu wentylacyjnego powinna być wyprowadzona min. 0,5 m ponad powierzchnię terenu i zakończona dostarczaną w komplecie wywiewką. Zapewnia ona prawidłowe przewietrzanie systemu, jak i samej warstwy filtracyjnej.

Zobacz nasze produkty w katalogu internetowym

PLK_Pipelife-oczyszczalnia

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków to kompletny zestaw do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych pochodzących z gospodarstw indywidualnych. Działa ona na zasadzie drenażu rozsączającego, ze wstępnym oczyszczaniem ścieków w osadniku gnilnym. System składa się z osadnika gnilnego PE z filtrem, studzienki rozdzielającej PE, rur rozdzielczych PP-B, rur rozsączających PP-B i przewodów wentylacyjnych PP-B zakończonych wywiewkami oraz geowłókniny.

 

Punkty Sprzedaży