INSTRUKCJA BHP - OHS MANUAL

Dla klientów, gości oraz firm zewnętrznych prowadzących prace na terenie Pipelife Polska SA. For customers, visitors and external companies visiting Pipelife Polska SA.


SZANOWNI GOŚCIE, KLIENCI ORAZ PRACOWNICY FIRM ZEWNĘTRZNYCH

 

Pragniemy aby Państwa pobyt na terenie Pipelife Polska S.A. przebiegał bezpiecznie, dlatego też prosimy o zapoznanie się i stosowanie do zaleceń poniższej instrukcji BHP.

 

WEJŚCIE DO FIRMY I PORUSZANIE SIĘ PO TERENIE ZAKŁADU

 • Naszych Gości, prosimy o zgłoszenie chęci wejścia na teren zakładu Pipelife Polska S.A. pracownikom Działu Ochrony.
 • Wejście na plac składowy oraz halę produkcyjną lub magazynową, powinno się odbywać pod nadzorem oraz za zgodą osoby odpowiedzialnej za Państwa pobyt na terenie Pipelife Polska S.A. Pracownicy firm zewnętrznych, wykonujący prace zlecone, powinni uzgodnić ze swoim opiekunem (pracownikiem Pipelife Polska S.A.) zasady poruszania się po terenie zakładu. Wejście do części biurowej może odbywać się samodzielnie i nie wymaga nadzoru pracowników Pipelife Polska S.A.
 • Pojazdy prosimy parkować w miejscach do tego wyznaczonych. Pamiętajmy, że na terenie zakładu obowiązuje ograniczenie prędkości do 15 km/h. 

W MIEJSCACH OZNACZONYCH NALEŻY STOSOWAĆ NASTĘPUJĄCE ZABEZPIECZENIA

 • okulary ochronne
 • ochronniki słuchu
 • ochronę rąk
 • obuwie ochronne
 • ochronę głowy
 • zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości
 • kamizelkę ochronną
 • maskę ochronną

BEZPIECZNA PRACA

 • Bezpieczeństo pracy jest dla nas wartością nadrzędną. Naszych gości podczas pobytu i pracy na terenie zakładu obowiązują ogólne przepisy bezpieczeństwa oraz wewnętrzne instrukcje  Pipelife Polska S.A. 
 • Prosimy o utrzymywanie porządku na stanowisku pracy oraz o nie pozostawianie bez nadzoru włączonych urządzeń lub narzędzi.  Wchodzenie do pomieszczeń, które nie mają związku z wykonywanymi pracami i samowolne włączanie maszyn oraz urządzeń jest niezgodne z zasadami BHP, obowiązującymi w Pipelife Polska S.A.

OCHRONA ŚRODOWISKA

 • W Pipelife Polska S.A. prowadzimy politykę ograniczania powstawania odpadów oraz ich segregacji zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami. 
 • Specjalnej kontroli poddajemy odpady niebezpieczne, np: oleje, farby, chemikalia, które nie mogą być wyrzucane razem z innymi odpadami oraz nie mogą przedostawać się do ziemi, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Odpady niebezpieczne przekazujemy do utylizacji wyspecjalizowanym podmiotom.

SYTUACJE AWARYJNE

 • W przypadku zaobserwowania sytuacji, zagrażającej bezpieczeństwu Państwa lub inny osób, prosimy o natychmiastowe poinformowanie o zaistniałym fakcie pracownika Pipelife Polska S.A.
 • W przypadku doznania przez Państwa urazu, należy zwrócić się do naszych pracowników, którzy podejmą dalsze działania.
 • W sytuacji zagrożenia życia należy dzwonić pod numer 112.
 • W przypadku zauważenia pożaru prosimy dostosować się do ogólnych zaleceń polegających na powiadomieniu osób mogących przebywać w zagrożonych pomieszczeniach, opuszczeniu miejsca objętego pożarem wyznaczoną drogą ewakuacyjną i udaniu się do miejsca zbiórki ewakuacyjnej.

Bezpieczeństwo informacji

 • Na terenie zakładu produkcyjnego obowiązuje zakaz fotografowania. Zdjęcia można wykonywać wyłącznie po uzyskaniu zgody kierownictwa zakładu.
 • Wszelkie informacje na temat naszych instalacji, technologii, materiałów i know-how są poufne, a ich ujawnianie stronom trzecim jest zabronione.

DEAR GUESTS, CUSTOMERS AND EMPLOYEES OF EXTERNAL COMPANIES

 

Safety of you and your employees is our priority, therefore please read and follow OHS instruction.

ENTERING THE COMPANY AND MOVING AROUND THE FACTORY PREMISES

 • We kindly ask our Guests to report to Security Staff before entering the plant area.
 • Entry to the production site and storage areas is possible only under the supervision and acceptance of the Pipelife employee responsible for your stay. Employees of external companies should agree with their supervisor (Pipelife Polska S.A. employee) the rules of moving around the plant area. Entry to the office part can be done independently and does not require any supervision.
 • Please park vehicles in designated areas. Remember that there is a speed limit on the area of Pipelife Polska S.A.: up to 15 km / h.

PROTECTIVE EQUIPMENT SHOLUD BE USED IN MARKED AREAS

 • safety glasses
 • hearing protection
 • hand protection
 • safety shoes
 • head protection
 • protection against falling from a height
 • protective vest
 • protective mask

SAFE WORK

 • Safety at work has a great importance for us. General safety regulations and internal instructions apply when working and staying on the Pipelife Polska S.A. premises. 
 • At the workplace, please keep the order, do not leave any devices or tools in motion. It is forbidden to enter rooms that are not related to the task and to turn on machines and devices on their own. 

ENVIRONMENTAL PROTECTION

 • In Pipelife Polska S.A. we ​​introduced a policy of reducing waste generation and segregating it in accordance with generally accepted rules.
 • We subject hazardous waste to special control, eg.: oils, paints, chemicals, which cannot be disposed together with other waste and cannot get into the ground, sanitary and rain sewage systems. We dispose of hazardous waste by specialized entities.

EMERGENCY SITUATIONS

 • In case of emergency please contact to Pipelife Polska S.A. staff
 • In case of any injury please contact our employees who will take further actions.
 • In a life-threatening situation please call 112.
 • If you notice a fire, please follow the general recommendations of notifying people who may be in the endangered rooms, leaving the place covered by the fire in the designated evacuation route and going to the evacuation assembly point.

Information Safety

 • It is forbidden to take photographs without authorization of the management.
 • Information about our systems, processes, materials and know-how is considered as confidential and cannot be passed on to others.

Punkty Sprzedaży