Studzienki kanalizacyjne PRO 800 i PRO 1000

Studzienki kanalizacyjne PRO 800 i PRO 1000

PRO 800 i PRO 1000 to nowa generacja włazowych studzienek kanalizacyjnych z polipropylenu PP-B.
Nowa generacja studzienek produkowana jest z kielichami typu Eurosocket na dolotach i wylocie. Maksymalna głębokość posadowienia studzienek wynosi 6,0 m. Studzienki są odporne na wodę gruntową 5,0 m zgodnie z normą PN-EN 13598-2.

Studzienki te przeznaczone są do stosowania w zewnętrznych systemach kanalizacji grawitacyjnej (bytowej, deszczowej i ogólnospławnej) położonych w pasie drogowym w jezdni lub poza jezdnią.

Studnie PRO 800-1000
Materiał Polipropylen PP-B
Średnica wlotów Od DN 160 do DN 400
Średnica wewnętrzna komory:
PRO 800
PRO 100

DN/ID 800
DN/ID 1000
Rodzaje kinet Zbiorcze, przelotowe, ślepe

Budowa

Studzienka PRO 800 i PRO 1000 PP-B składa się z następujących elementów składowych:

 • Podstawa (kineta zbiorcza, przelotowa lub ślepa) Podstawy z kielichami typu Eurosocket na dolotach i wylocie dla rur gładkich (przelotowe 160-400 mm oraz zbiorcze 200 mm) lub podstawy z kielichami do rur gładkich lub Pragma,
 • Komora - modułowe segmenty pierścieniowe o średnicy DN/ID 1000 mm lub 800 mm i wysokości 0,5; 1,0 lub 1,5 m z drabiną ze stopniami antypoślizgowymi, nowością jest pierścień o wysokości 0,25 m o średnicy DN/ID 1000 mm oraz pierścień 0,5 m o sztywności SN 4 o średnicy DN/ID 1000 mm
 • Pierścienie uszczelniające,
 • Teleskop PP DN 535 mm lub płyta odciążająca z betonu zbrojonego,
 • Mimośrodowa nasada redukcyjna (1000/630 lub 800/630 z otworem włazowym o średnicy wewnętrznej 630 mm) i stopniem złazowym
 • Zwieńczenie studzienki (stożek żelbetowy 1210/710 z włazem kanałowym DN 600 klasy A15-D400 lub pierścień odciążający żelbetowy 1650/1150 z płytą nastudzienną żelbetową 1550/600 oraz włazem kanałowym DN 600 klasy A15-D400).

Segmenty pierścieniowe oraz nasady redukcyjne są wykonywane w technologii wtrysku niskociśnieniowego (LPIM - Low Pressure Injection Molding). Marmurkowy kolor studni jest związany z procesem wtrysku LPIM.

Standardowo komora robocza studzienki PRO 800 i PRO 1000 wyposażona jest fabrycznie w drabinę składającą się z wbudowanej ramy oraz stopni z GRP o szerokości 400mm.

Podstawa studzienek PRO 800 i 1000 ma w górnej zewnętrznej części ożebrowanie do umieszczenia uszczelki dla połączenia z modułowymi segmentami pierścieniowymi. Studzienki umożliwiają połączenie z rurami kanalizacyjnymi w zakresie średnic 160-400 mm.

Kielichowa konstrukcja segmentów o wysokości użytkowej H = 0,5; 1,0 lub 1,5 m umożliwia szybki i pewny montaż. Szczelność studzienki (0,5 bar zgodnie z normami PN-EN ISO 13259 i PN-EN 476) zapewniają pierścienie uszczelniające montowane pomiędzy wszystkimi kielichowymi połączeniami.

Do trzonu studzienek mogą być wykonane dodatkowe wloty/dopływy, poprzez uszczelki "in situ" o średnicy DN 110, 160, 200, 250, 315.

Podczas osadzania płyty żelbetowej ze zwieńczeniem żeliwnym nad redukcją należy pamiętać o zachowaniu dylatacji od wierzchu studzienki o szerokości min. 5 cm. Właz żeliwny zawsze należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem podczas dalszych prac, poprzez obetonowanie na pierścieniu żelbetowym lub zakotwienie.

Studzienki PRO Pipelife spełniają wymogi normy PN-EN 13598-2 i maksymalna odległość od stopnia do zwieńczenia pokrywy żeliwnej powinna wynosić 0,5 m. Zgodnie z normą PN-EN 476 maksymalna wysokość górnej części nasady redukcyjnej o średnicy wewnętrznej DN/ID 600 mm wynosi 0,45m.

PRO1000 ring black

Nowością jest pierścień o wysokości 0,25 m o średnicy DN/ID 1000 mm oraz pierścień 0,5 m o sztywności SN 4 o średnicy DN/ID 1000 mm

Zalety studzienek PRO 800 i PRO 1000

 • Maksymalna głębokość posadowienia wynosi 6,0 m zgodnie z PN-EN 13598-2
 • Odporność na wodę gruntową (test integralności podstaw) 5,0 m zgodnie z PN-EN 13598-2
 • 50-letnie odkształcenie pionowe dna podstawy wynosi 2,31% oraz poziome 2,47% w teście integralności zgodnie z PN-EN 13598-2 i jest znacznie mniejsze niż dopuszczalne odkształcenie pionowe ≤ 5% i poziome ≤ 10%
 • Podstawy studzienek PRO posiadają podwójne dno, dzięki temu zwiększona jest wytrzymałość oraz w przypadku występowania wody gruntowej wyeliminowano wpływ parcia na spód kinety
 • Pierścień PRO 1000 o wysokości 0,5 m i sztywności obwodowej SN 4 oraz pierścienie o wysokości 0,25; 0,5; 1,0 lub 1,5 m i sztywności obwodowej SN 2
 • Nasady redukcyjne 1000/630 oraz pierścień PRO 1000 posiadają odporność na obciążenia powierzchniowe od ruchu pojazdów w klasie E wg ISO 13266 (obciążenie badawcze 150 kN)
 • Studzienki firmy Pipelife spełniają wyższe wymagania odporności na uderzenie podstaw studzienek włazowych, niż przyjęte w normie PN-EN 13598-2 oraz PN-EN 744. Odporność na uderzenie podstaw studzienek jest badania dla ciężarka 2 kg przy zrzucie z wysokości 2,5 metra, zamiast 1 kg, co gwarantuje wyrobom firmy Pipelife wyższą wytrzymałość i gwarancję bezpieczeństwa prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacyjnej. Parametr ten szczególnie ważny w warunkach klimatycznych Polski
 • Studzienki nowej generacji posiadają kielichy typu Eurosocket dla rur gładkich z PVC-U
 • Studzienki produkowane są z polipropylenu PP-B, tworzywa o doskonałej odporności mechanicznej, chemicznej i temperaturowej
 • Średnica wejścia w studzience przełazowej PRO 1000 i PRO 800 wynosi 630 mm, średnica wewnętrzna korpusu 1000 mm i odpowiednio 800 mm
 • Studzienka przełazowa PRO 1000 i PRO 800 ma fabrycznie zamontowaną drabinę ze stopniami z GRP
 • Możliwość regulacji wysokości studzienki PRO 800 i PRO 1000 poprzez przycięcie pierścieni korpusu o 10 lub 20 cm oraz góry nasady redukcyjnej 1000/630 i 800/630 o 10 cm
 • Różnorodne kinety przelotowe (o prostym lub kątowym przelocie) lub zbiorcze (do trzech dopływów) z króćcami kielichowymi lub bosymi DN 160-400 mm dla rur PVC-U oraz Pragma
 • Spocznik podstawy z powierzchnią antypoślizgową posiada spadek 4° (ok. 7%) i zapewnia poprawne warunki do spływu zanieczyszczeń oraz warunki do eksploatacji dla personelu
 • Spocznik podstawy jest na wysokości powyżej średnicy kanału głównego zapewniając ochronę przed jego zanieczyszczeniem
 • Wszystkie elementy studzienek PRO posiadają na stronie zewnętrznej ożebrowanie zapewniające odpowiednią sztywność obwodową oraz bardzo dobrą współpracę z gruntem przeciwdziałając wyporowi pochodzącemu od wód gruntowych
 • Szczelność połączeń kielichowych 0,5 bar zgodnie z normami PN-EN ISO 13259 i PN-EN 476
 • Studzienki mogą być wyposażone w łącznik regulacyjny PP ±7,5° 160-250 mm, łącznik regulacyjny kulowy ±15° 110-250 mm lub łącznik kielich/bosy koniec ±6,5° 110-315 mm
 • Możliwość stosowania w klasie obciążeń od A15 do D400 zgodnie z PN-EN 124 oraz od PKW 2 (2 t) do SLW 60 (60 t) wg ATV-DVWK-A 127
 • Badania wytrzymałości studni PRO 1000 na obciążenie SLW 60 przy zagłębieniu od 1,0 m do 6,0 m wykonane przez TÜVRheinland LGA Bautechnik GmbH (Niemcy)
 • Różnorodne zwieńczenia studzienek, jak teleskopy do studzienki PRO 630, włazy żeliwne kanałowe o średnicy 600 mm klasy A15 – D400 wg PN-EN 124, włazy żeliwno-betonowe B125 oraz D400 O 600 mm, stożek żelbetowy 1210/710 mm, typowe pierścienie i płyty żelbetowe odciążające
 • Odporność studzienek z PP-B na ścieki jest zgodna z normą ISO/TR 10358
 • Możliwość wykonywania dodatkowych wlotów do rury trzonowej lub korpusu poprzez uszczelki „in situ” o średnicy 110 - 315 mm
 • PN-EN 13598-2, Krajowa Ocena Techniczna IBDiM, Instytutu Kolejnictwa (studzienki osadnikowe)
youtube-jakwykonacpro1000
youtube-jakwykonacmontaz1000.

Zobacz nasze produkty w katalogu internetowym

Studzienki PRO

Bogate doświadczenia w rozwoju systemów z tworzyw sztucznych do kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej a także drenażu, poparte od dziesięcioleci praktycznymi zastosowaniami w trudnych warunkach Skandynawii oraz na bardzo wymagających rynkach Niemiec i innych krajów, doprowadziły do opracowania nowej generacji studzienek, wolnych od wad charakterystycznych dla materiałów tradycyjnych. Oferta Pipelife Polska obejmuje studzienki kanalizacyjne o średnicach DN 200 mm, 400 mm, nową generację studzienek DN 315 i DN 400 mm 3G oraz nowe studzienki DN 425 mm, jak również DN 630. Dostępne są studnie włazowe DN 800 i DN 1000.

PRO 1000 double branch

PRO 800

PRO 1000 bend

PRO 1000

Punkty Sprzedaży